Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z Gminą Kazimierza Wielka
realizuje projekt:

 

– system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: I.2018r. –XII.2019r.


 

INFORMACJA

na temat zachowania trwałości projektu pn. "Nowy wymiar życia - system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych"

 


W ramach projektu oferowana jest:

1.     Pomoc w opiece nad osobą niesamodzielną, starszą, niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania również w formie usług specjalistycznych

2.     Dostępność specjalistów w ramach Centrum Usług Środowiskowych

3.     Możliwość otrzymania miejsca w mieszkaniu chronionym lub wspieranym

4.     Możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące gminy powiatu buskiego:Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno – bez miasta Busko-Zdrój lub powiatu kazimierskiego: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Opatowiec, Czarnocin, Bejsce, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów, jako osoby:

-        zależne (niesamodzielne) oraz osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną

-        korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

-        niepełnosprawne i/lub dotknięte chorobą psychiczną

-        z rodzin korzystających z pomocy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

-        zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane w gminnych programach rewitalizacji

 

Celem projektu „NOWY WYMIAR ŻYCIA” jest zwiększenie do końca 2019r. dostępu dla 140 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów wiejskich – powiatu buskiego oraz kazimierskiego do usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych poprzez rozwój alternatywnych form opieki.

 

Planowane efekty działań projektowych:

 •   utworzenie 70 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, opiekuńczych specjalistycznych,
    asystenckich w gminach wiejskich powiatu buskiego i kazimierskiego
 •   utworzenie 10 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych w Piasku Wielkim
 •   utworzenie 20 miejsc w nowotworzonych mieszkaniach wspieranych w Gorzkowie
 •   utworzenie Centrum Usług Środowiskowych w Gorzkowie

 


Data publikacji: 5 marca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2018

ROZEZNANIE RYNKU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach projektu "Nowy wymiar życia" - system wsparcia środowiskowego
osób niesamodzielnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem
o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie przez psychologa:

1. indywidualnych spotkań psychologicznych - w wymiarze 10 godzin/m-c przez 22 miesiące poczynając
od marca 2018 r. w Mieszkaniach Chronionych w Piasku Wielkim, gm. Nowy Korczyn
2. indywidualnych spotkań psychologicznych - w wymiarze 10 godzin/m-c przez 22 miesiące poczynając
od marca 2018 r. w Zespole Mieszkań Wspieranych w Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka

 

Rozeznanie rynku
Załącznik nr-1 - Wzór oferty

 

Data publikacji: 23 marca 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: RR/3/2018

INFORMACJA O WYNIKACH

 


 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 331 877,75 ZŁ, w tym:

KWOTA DOFINANSOWANIA to  3 081 477,75 zł:

- środki europejskie: 2 832 096,09 zł

- dotacja celowa z budżetu krajowego 249 381,66 zł

 

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU:

Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka
(powiat kazimierski)
tel. 883 316 439
e–mail: JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING

Oferowane formy wsparcia:

 • mieszkania wspierane
 • wsparcie w ramach  Centrum Usług Środowiskowych
 • pomoc w opiece nad osobą zależną
 • możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

Piasek Wielki 117, 28-136 Nowy Korczyn
(powiat buski)
tel. 883 316 231
e–mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Oferowane formy wsparcia:

 • mieszkania chronione
 • pomoc w opiece nad osobą zależną


Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA - SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” -  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Gminą Kazimierza Wielka na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0003/17-00

 

Free business joomla templates