Tytuł projektu: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Numer projektu: RPSW.09.03.01-26-0005/16

Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie: 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług

 

·         Wspieramy w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych,

·         Wszystkie nasze usługi są bezpłatne,

·         Obszar działań projektu: subregion południowy woj. świętokrzyskiego

·         Powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, busko, staszowski, opatowski, sandomierski,

·         Projekt przyjazny Osobom z Niepełnosprawnościami;

 

Adresaci wsparcia ŚOWES

·        Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (w tym ich przedstawiciele),

·        Osoby, podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej,

·        Podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej,

·        Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 

Zakres działań

  • Wizyty studyjne, radiowe debaty publiczne, lokalne kiermasze ekonomii społecznej, spotkania animacyjno-inkubacyjne nt. SES i dobrych praktyk; warsztaty z ekonomii społecznej;
  • Bezpłatny dostęp do infrastruktury ŚOWES, w tym do inkubatorów;
  • Szkolenia branżowe;
  • Doradztwo ogólne i specjalistyczne: informatyczne, prawne, biznesowe, marketingowe, finansowo-księgowe oraz mentoring;
  • Usługi zewnętrzne: księgowe, prawne, marketingowo-rozwojowe;
  • Wsparcie dotacyjne i pomostowe

 

W województwie świętokrzyskim powstały dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWESy). Jeden z nich prowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej. OWESy zostały stworzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskei Centrum.Działalność OWESu prowadzonego przez Caritas obejmuje subregion południowy - powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 10 750 000 PLN. Pula ta została podzielona po połowie pomiędzy oba subregiony województwa - po 5 375 000 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowanych + 5% wkładu własnego.

Zadaniami ośrodków ekonomii społecznej będą kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej.

 

Działalność Ośrodka obejmuje region południowy
województwa świętokrzyskiego - powiaty:
buski, jędrzejowski, kazimierski, włoszczowski,
opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski

 

 

 

                  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracju Lokalnej w ramach Osi priorytetowej IX.. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Podziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej, RPO WŚ 2014-2020 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016r. - 31.08.2019r.

 

 

 

Free business joomla templates