CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

   "SZANSA NA AKTYWNOŚĆ BIS’’

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających:

 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe,
 • Dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

  

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU:

 

1)     Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

2)    Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, które:

                a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

                b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzme i z niepełnosprawnością intelektualną

               c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

 

Uczestnikom zapewniamy wsparcie w formie:

 •         Zajęć terapeutyczno-ruchowych
 •         Porad psychologicznych
 •         Doradztwa zawodowego
 •         Treningów umiejętności społecznych
 •         Grup wsparcia, wycieczek, wyjść na basen, do kina itp.

 

 

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze w/g harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki. W niektórych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest również udzielanie wsparcia w domu osoby niepełnosprawnej.

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 

 • polepszenie sprawności i samodzielności życiowej 192 beneficjentów, 
 • nabycie w okresie do końca marca 2016 r. przez 192 osób umiejętności wykonywania czynności życiowych i zaradności życiowej
 • przygotowanie i realizacja 192 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej będącej beneficjentem ostatecznym projektu
 • podniesienie samooceny, aktywności oraz świadomości społecznej u beneficjentów projektu
 • zwiększenie stopnia samodzielności i umiejętności sprawnego komunikowanie się beneficjentów

 

W ramach projektu Caritas Kielecka oferuje możliwość korzystania z szeroko pojętej rehabilitacji (w tym ćwiczeń usprawniających) oraz pomocy
w przygotowaniu do podjęcia pracy przez osoby do tego zdolne. Osoby niepełnosprawne  w znacznym stopniu mogą w ramach projektu polepszyć swoją samodzielność i zmniejszyć poziom zależności od opiekunów.

 

Miejsce realizacji zadania:

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH

w Miechowie, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK CARITAS

w Proszowicach, ul. 3-go Maja  2, tel. 12 385 12 00

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Sędziszowie, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

w Świniarach, Świniary  25, tel. 41 377 63 25

w Mniowie, ul. Gajowa 3, tel. 41 373 83 36

           

DOM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH

w Morawianach , Morawiany 2, tel. 351 10 23

 

PLAKAT PROJEKTOWY

 


 

Biuro Projektu „SZANSA NA AKTYWNOŚĆ BIS”:
Caritas Diecezji Kieleckiej
Kielce, ul. Jana Pawła II 3  tel.:
41 344 52 82 / 41 344 67 28

e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Free business joomla templates