PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ:INFORMACJA

dotycząca możliwości korzystania z pomocy w opiece i wychowaniu w ramach
sieci 8 placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej w tym:
7 świetlic środowiskowych oraz jednego ogniska wychowawczego.

 


"ODLOTOWY PRZYJACIEL"

Pod takim hasłem odbywały się zakończone 27 lipca w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie półkolonie. Uczestniczyło w nich  120 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Tematem tegorocznych dni odpoczynku opartym na filmie "Odlot" było odkrycie wartości przyjaźni w relacji do własnego "ja". Dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej, odkrywania własnej wartości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. zajęcia przeplatane były radosną zabawą, grami sportowymi, spotkaniami z gośćmi: Policja, Państwowa Inspekcja Pracy oraz osoby niepełnosprawne i małżeństwo z 52 letnim stażem. Najwięcej radości sprawiły dzieciom wojny balonowe i wycieczki. na zakończenie przeprowadzono Ankietę ewaluacyjną, której wyniki potwierdziły że taka forma wypoczynku daje dzieciom wiele radości i poczucia bezpieczeństwa podczas wakacji, a dla niektórych jest jedyną formą atrakcji tego lata. 

 


Dnia 23 lutego br.  roku została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt pn. „WSKAZÓWKI ŻYCIA W  ŚWIETLICACH CARITAS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach osi piorytetowej  Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej sieci świetlic Caritas dla grupy 300 dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 rodziców w procesie wychowania. Okres realizacji – luty 2017 – listopad 2018.  Projekt obejmuje 8 placówek wsparcia dziennego w których prowadzone będą Warsztaty profilaktyczne, zajęcia hobbystyczne, edukacyjne, warsztaty kulturalno-naukowe w terenie W ramach zajęć edukacyjnych dzieci otrzymają wsparcie w postaci warsztatów i konsultacji z historii, matematyki, języka angielskiego i informatyki.

Placówki doposażone zostaną w sprzęt komputerowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu w ramach prowadzonych działań otrzymają natomiast pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek. Wartość projektu 983 200,00 zł w tym przyznane dofinansowanie 872 800,00 ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast własny beneficjenta to 110 400,00 zł.Zapraszamy dzieci i rodziców z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w zajęciach projektowych w wymienionych placówkach:

MIASTO KIELCE: 

- Świetlica Środowiskowa "Pod Aniołem" - Kielce, ul. Mieszka I 48

- Świetlica Środowiskowa "U Józefa" - Kielce, ul. Turystyczna 3

POWIAT KIELECKI: 

- Świetlica Środowiskowa w Chmielniku, Plac Kościelny 7

- Świetlica Środowiskowa w Mniowie, ul. Gajowa 3

POWIAT KAZIMIERSKI:

- Świetlica Socjoterapeutyczna w Cudzynowicach, Cydzonowice 97, gm. Kazimierza Wielka

POWIAT JĘDRZEJOWSKI:

- Świetlica Środowiskowa w Ślęcinie, Ślęcin 32, gm. Nagłowice

- Świetlica Środowiskowa w Desznie, Deszno 39, gm. Nagłowice

- Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie, ul. Jana Pawła II 3


Wszystkie działania projektowe realizowane będą w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 872 800,00 zł

Projekt „WSKAZÓWKI ŻYCIA W ŚWIETLICACH CARITAS” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,
 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
a realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej

 

PLAKAT PROJEKTOWY

Realizacja projektu na dzień 31 lipca 2018 r.

 

 

Free business joomla templates