DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH
ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce


 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ to projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Numer umowy: POWR.05.02.00-00-0105/15-00. Okres realizacji 01-06-2016 do 31-08-2018 r. (przedłużony do 31.12.2018 r.)

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi: 999 287,25 zł, w tym:

 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 842 199,29 zł
 • dotacja celowa: 127 087,96 zł

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego Caritas Diecezji Kieleckiej. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania edukacyjne skierowane do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medyczne, przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

 

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności,
 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod podstawową opieką zdrowotną i ambulatoryjną opieką specjalistyczną, a jednocześnie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

 

Z usług dziennego domu opieki medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Skierowanie oraz skala Barthel do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" na końcu strony.

 

Czas pobytu:

 • od 30 do 120 dni,
 • 5 dni w tygodniu.

 

Zakres świadczeń udzielacych w ramach dziennego domu opieki medycznej:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

 

Odpłatność za usługi?

Pobyt w dziennym domu opieki medycznej jest finansowany ze środków publicznych.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?

Osoby do kontaktu:

Kinga Jurczak tel.: 784 563 096

Małgorzata Kudła tel.: 784 531 928

Skierowanie wraz ze skalą Barthel należy złożyć:

ul. Urzędnicza 16a
25-729 Kielce

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W DDOM CARITAS W KIELCACH

HARMONOGRAM

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO RODZINY I OPIEKUNÓW OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”

I KWARTAŁ 2017     II KWARTAŁ 2017     III KWARTAŁ 2017     IV KWARTAŁ 2017

I KWARTAŁ 2018     II KWARTAŁ 2018     III KWARTAŁ 2018     IV KWARTAŁ 2018

Pliki do pobrania:

SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 


 

ROZEZNANIE RYNKU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie przez terapeutę zajęciowego:

zajęć grupowych – terapia zajęciowa - w wymiarze 10 godzin/tydzień (40 godzin/mc) przez 20 miesięcy, poczynając od listopada 2016r., dla grupy 15 osób

 

Rozeznanie rynku
Załącznik nr-1 - Wzór oferty

Informacja o wynikach

 


Projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Free business joomla templates