CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających:

 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe,
 • Dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

  

GŁÓWNYM DZIAŁANIEM PROJEKTU
JEST PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

Uczestnikom zapewniamy wsparcie w formie:

 • Ćwiczeń ruchowych - usprawniających
 • Terapii zajęciowej
 • Porad psychologicznych
 • Doradztwa zawodowego
 • Treningów umiejętności życia codziennego
 • Grup wsparcia, wycieczek, wyjść na basen, do kina itp.

 

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze w/g harmonogramu ustalonego z kierownikiem placówki. W niektórych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest również udzielanie wsparcia w domu osoby niepełnosprawnej.

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 

 • polepszenie sprawności i samodzielności życiowej 200 beneficjentów, 
 • nabycie w okresie do końca marca 2018 r. przez 200 osób umiejętności wykonywania czynności życiowych i zaradności życiowej
 • przygotowanie i realizacja 200 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej będącej beneficjentem ostatecznym projektu
 • podniesienie samooceny, aktywności oraz świadomości społecznej u beneficjentów projektu
 • zwiększenie stopnia samodzielności i umiejętności sprawnego komunikowanie się beneficjentów

 

W ramach projektu Caritas Kielecka oferuje możliwość korzystania z szeroko pojętej rehabilitacji (w tym ćwiczeń usprawniających) oraz pomocy
w przygotowaniu do podjęcia pracy przez osoby do tego zdolne. Osoby niepełnosprawne  w znacznym stopniu mogą w ramach projektu polepszyć swoją samodzielność i zmniejszyć poziom zależności od opiekunów.

 


Miejsce realizacji zadania:

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH

w Miechowie, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK CARITAS

w Proszowicach, ul. 3-go Maja  2, tel. 12 385 12 00

 

STACJA OPIEKI

w Sędziszowie, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

w Świniarach, Świniary  25, tel. 41 377 63 25

           

DOM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH

w Morawianach , Morawiany 2, tel. 351 10 23

 

PLAKAT PROJEKTOWY

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU


Data publikacji: 19 stycznia 2018 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie audytu
zewnętrznego projektu „Szansa na samodzielność” finansowanego ze środków PFRON.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU NIEZBĘDNEGO DOŚWIADCZENIA DO PROWADZENIA AUDYTU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

POTWIERDZENIE ODBIORU

 


 

Data publikacji: 14 sierpnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2017
CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę artykułów gospodarstwa domowego w ramach
projektu pn. „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY

 


Data publikacji: 09 sierpnia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2017
CPV: 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. "SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wersja edytowalne)

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 


 

Biuro Projektu „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”:
Caritas Diecezji Kieleckiej
Kielce, ul. Jana Pawła II 3  tel.
41 344 52 82 / 41 344 67 28

e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Free business joomla templates