Lokalne Centrum ekonomii Społecznej – subregion południowy

 

Zadaniem Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej (LCeS) jest udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo - szkoleniowego osobom fizycznym i  podmiotom ekonomii społecznej (PES), w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności związanej z przedsiębiorczością, a także animacja procesów tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie PES i pobudzenie powstawania nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej poprzez ich kompleksowe wsparcie merytoryczne takie jak umożliwienie bezpłatnego dostępu do usług prawnych i księgowych, szkolenia z dziedziny ES, rozwój partnerstw lokalnych subregionu południowego, wsparcie finansowe działań marketingowych, seminaria i wizyty studyjne.

Nabór do projektu jest ciągły, a usługi w projekcie bezpłatne. Zapraszamy do zgłaszania się.

 

Adresaci wsparcia LCeS:

A. Osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym– uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego (w woj. świętokrzyskim).

1.      Doradztwo indywidualne i grupowe: prawne,  księgowo-podatkowe,  zawodowe, informatyczne.

2.      Szkolenia:

ABC stowarzyszeń i fundacji, ABC spółdzielni socjalnych, Biznesplan, Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Przygotowanie wniosku o pomoc, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych, Komunikacja interpersonalna, Przygotowanie wniosku – metodologia, Księgowość w NGO, Budowanie zespołu projektu (case study), Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne, Organizacja w kontekście rozwoju jej pracowników.

3.      Wizyty studyjne, seminaria, debaty lokalne.
 

B. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) m. in. kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, kościelne osoby prawne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz ich przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze)– posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów subregionu południowego województwa świętokrzyskiego.

1.      Doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania

2.      Usługi doradcze: prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia.
 

C. Otoczenie Podmiotów Ekonomii Społecznej – samorządy lokalne szczebla gminnego i powiatowego oraz instytucje pomocy społecznej i instytucje rynku pracy; fundusze kapitałowe, grantodawcy, media, sektor biznesowy (przedsiębiorcy).

  1. Popularyzacja wiedzy o roli sektora ekonomii społecznej
  2. Spotkania partnerskie z ekspertami, upowszechnianie informacji o zadaniach LCeS
  3. Wypracowanie lokalnych partnerstw i planów działań w obszarze ekonomii społecznej
  4. Seminaria promujące powstałe partnerstwa
  5. Wizyty studyjne dla przedstawicieli powstałych partnerstw (dobre praktyki ES).

 

GRUPA DOCELOWA I OBSZAR WSPARCIA:

1)      10 PES– ukierunkowanych na profesjonalizację  i ekonomizację swojej działalności w obszarach eS, spełniających następujące kryteria:

·         Posiadanie status PES;

·         Siedziba, filia, oddział lub inna jednostka organizacyjna zlokalizowana na terenie powiatów buskiego, kazimierskiego lub pińczowskiego województwa świętokrzyskiego.

·         W przypadku kiedy podmiot prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.);

·         Określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,);

 

2)      Osoby fizyczne zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w sektorze eS w wieku 18-59 lat (kobiety) oraz 18-64 lata (mężczyźni) – przebywające (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego województwa świętokrzyskiego:

·         25 osóboddelegowanych do udziału w Projekcie z ramienia 10 PES będących Uczestnikami Projektu, wymienionych w ust. 1 – w szczególności zatrudnionych  w tych PES;

·         50 osób prywatnych (nie reprezentujących PES) zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, w tym rolnicy)m. in. korzystający ze wsparcia instytucji pomocy  społecznej z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społeczne; niepełnosprawni; osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. O zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), w tym bezdomni, uchodźcy, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

 

3)      Osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz instytucje otoczenia sektora ekonomii społecznej (IOES), reprezentowane przez osoby oddelegowane – zatrudnione w wymienionych wyżej podmiotach – docelowo minimum 80 Uczestników Projektu – zainteresowane pogłębieniem posiadanej wiedzy, wypracowaniem programów i planów działań w sektorze ekonomii społecznej, nawiązaniem lokalnej współpracy partnerskiej na rzecz eS, w szczególności przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, sektora przedsiębiorców, mediów, otoczenia finansowego biznesu (banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe).

 

USŁUGI LCeS:

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla 75 osób fizycznych:

·         Prawne: min. pomoc w napisaniu statutu, tworzenie i zmiany regulaminów, formalnoprawne aspekty PES, sporządzanie umów, stosowanie aktów prawnych;

·         Księgowo-podatkowe: min. prowadzenie księgowości w PES, rozliczanie grantów i projektów, prowadzenie działalności gospodarczej w PES, poradnictwo kadrowe i podatkowe, sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych;

·         Zawodowe: min. rozpoznanie cech predyspozycji zawodowych, techniki aktywnego poszukiwania pracy, umiejętność prowadzenia rozmów ze zleceniodawcami;

·         Informatyczne: obsługa komputera, opracowywanie materiałów promocyjnych.

Beneficjentom przysługuje dowolna ilość godzin doradztwa według potrzeb, po uzgodnieniu terminów z pracownikiem LCES.

 

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla 10 PES (podmiotów ekonomii społecznej):

·         prawne: min. umowy związane z prowadzeniem działalności w obszarze ES, zakres przepisów i interpelacji;

·         księgowe: min. prowadzenie ksiąg rachunkowych, poradnictwo kadrowe i podatkowe;

·         usługi marketingowe: min. przygotowanie lub aktualizacja strony internetowej, przygotowanie i druk ulotek lub innych materiałów promocyjnych PES, pokrycie kosztów kampanii promocyjnej;

·         biznesowe: min. pozyskiwanie przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, planowanie budżetu w organizacji, ekonomizacja działań PES.

 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogą korzystać z bazy lokalowej, wyposażenia LCeS, kącika prasowego oraz biblioteki specjalistycznej z zakresu ekonomii społecznej.

 

Wartość projektu: 1 072 441,74 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

Kadra LCeS:

Koordynator projektu: Katarzyna Kozłowska

Asystent koordynatora: Małgorzata Bębenek

Kierownik LCeS: Marek Bębenek

Koordynator d/s szkoleń i doradztwa: Dariusz Szczepaniak

Specjalista d/s informacji i rekrutacji: Krzysztof Szczeszek

Animatorka d/s rozwoju partnerstwa lokalnego: Jolanta Borowiec

Specjalistka d/s monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości: Mirosława Bator

Specjalistka d/s rozliczeń i obsługi finansowej: Iwona Kędra

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.lces.caritas.pl  i  www.sces.caritas.pl

Free business joomla templates